egna sverigekryss: 397

mina kryss 2016:
 
Dvärgsävsparv
Sibirisk järnsparv
Tundrasparv
Rödhalsad snäppa


13/10
16/10
17/11
18/11 Här kan du gå direkt
 till årets obsar
Denna sajt består av över 3.200 obsar av 194
sällsynta fågelarter, med kartor och tabeller.
Alla arter med mindre än 100 fynd i Sverige.

Dessutom finns c:a 190 obsar av c:a 70 fågelarter
som har setts i Norge, Finland och Danmark.

Obsar 2016 från Bird Alarm Club300
Obsar 2017 från Bird Alarm Club300
Obsar från rapportsystemet Artportalen

Äldre uppgifter är hämtade från
Karl-Eric "Karl X" Gustafssons lista över sällsynta
fåglar i Sverige. I den listan finns också kön/ålder
och litteraturhänvisning till alla obsar.
Listan kan tillhandahållas i excelformat från:
Karl-Eric Gustafsson  kx@telia.com

Om du hittar felaktigheter eller har synpunkter,
maila till:
Göran Lettstrand  goran.lettstrand@telia.com